Oferuję pracę lub usługi w charakterze:

•  doradcy,
•  menedżera projektu,
•  zarządzającego strategicznie spółką lub istotnym obszarem przedsiębiorstwa,
•  członka rady nadzorczej.

------------ • ------------

Do takiej roli predysponują mnie:

•  dojrzała osobowość,
•  doświadczenie w przewodzeniu i organizowaniu pracy zespołu,
•  wielostronne postrzeganie sytuacji przedsiębiorstwa,
•  autorytet budowany na wiedzy i zaufaniu współpracowników.

------------ • ------------

Posiadam umiejętności:

zarządzania czasem
doświadczenie w wyznaczaniu priorytetów, rozpoznawaniu zadań istotnych i pilnych, w delegowaniu uprawnień,

kierowania zespołem
doświadczenie w przewodzeniu i budowaniu zespołów, wyznaczaniu zadań i zakresów odpowiedzialności, motywowaniu zespołu do wytężonej pracy, wzbudzaniu entuzjazmu i zaangażowania,

zarządzania kosztami
znajomość zasad kontrolingu i budżetowania.

------------  •  ------------

Moim atutem są wieloletnie doświadczenia i osiągnięcia w zakresie:

•   sprzedaży, zdobywania rynku, utrwalania relacji biznesowych, budowania wzrostu organicznego,
•   przejęć i akwizycji przedsiębiorstw usługowych,
•   optymalizacji procesów biznesowych,
•   outsourcingu działalności pomocniczej, nie będącej podstawową działalnością przedsiębiorstwa, do dedykowanych podmiotów zewnętrznych,
•   zarządzania bezpieczeństwem biznesu,
•   zarządzania obsługą obrotu gotówkowego (cash processing, cash in transit),
•   znajomości rynku przedsiębiorstw finansowych w Polsce, a szczególnie sektora bankowego.

------------ • ------------

Moim atutem są wieloletnie doświadczenia i osiągnięcia w zakresie:

Wieloletnia praca dla dużej, polskiej grupy kapitałowej, specjalizującej się w outsourcingu usług (składającej się z ponad 40 podmiotów, zatrudniającej ponad 40 tysięcy osób, z wiodącym podmiotem IMPEL S.A. notowanym od 2003r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), była dla mnie źródłem bogatych, praktycznych doświadczeń. Realizowałem przedsięwzięcia w zakresie restrukturyzacji kosztów w obszarze support services w wielu sektorach gospodarki, które poddawano procesom outsourcingu, mającym na celu przystosowanie wydzielanych obszarów wraz z kilkusetosobowymi grupami pracowników i innymi zasobami do funkcjonowania w warunkach rynkowych i wysokiej konkurencji (procesy te realizowane były dla sektora bankowego, energetycznego, ciężkiej chemii, naftowego, wydobywczego, spożywczego, retailowego).

Cennym źródłem doświadczeń i nowej wiedzy była praca w radach nadzorczych kilku przedsiębiorstw różniących się między sobą strukturą, kulturą organizacyjną jak i podstawową formą działalności.

Swoje sukcesy rynkowe odnosiłem nie tylko w konsekwentnym, systematycznym budowaniu wzrostu organicznego, bazującego na umiejętnym tworzeniu trwałych, wieloletnich więzi z klientami, ale również poprzez procesy akwizycji wiodących podmiotów w branży.

Ukoronowaniem mojej pracy w Grupie Impel, w której przeszedłem ścieżkę kariery od przedstawiciela handlowego do członka zarządu, stało się pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Impel Cash Handling Sp. z o.o. (dziś Asekuracja Cash Handling), jednego z liderów rynku realizującego usługi obsługi gotówki (cash processing) i transportowania wartości pieniężnych dla sektora bankowego, sektora handlu i usług oraz klientów detalicznych. Była to spółka zatrudniająca w całym kraju, w kilkunastu lokalizacjach, ponad 500 osób, dysponująca potencjałem ponad 100 pojazdów specjalistycznych, o przychodach przekraczających 30 mln zł.

Wg raportu Pentora z przełomu roku 2005/2006, zbudowane przeze mnie od podstaw przedsiębiorstwo, szybko zyskało w sektorze bankowym mocno rozpoznawalną markę, zajęło czołową pozycję w branży i jest postrzegane jako prężne, elastyczne i dobrze zorganizowane.

Następnym etapem rozwoju zawodowego i dyskontowania zdobytych z biegiem lat doświadczeń stała się praca w charakterze freelancera - doradcy w zakresie startegii i zarządzania.

------------  ?  ------------

Interesuje mnie praca

twórcza, pełna wyzwań, będąca pasją i możliwością samorealizacji, najchętniej łącząca różne aspekty działalności biznesowej, dlatego też pozycja w ścisłym kierownictwie przedsiębiorstwa lub doradcy współpracującego z takim kierownictwem najbardziej mi odpowiada.

Jestem osobą...

która ceni dokładność, jakość i logikę. W swoich działaniach stawiam przede wszystkim na uczciwość; tylko dla uczciwego, kompetentnego i inspirującego lidera ludzie gotowi są efektywnie i ciężko pracować. W sytuacjach konfliktowych staram się uwzględniać poglądy odmienne od swoich. Do wyznaczonego celu dążę konsekwentnie i systematycznie.

Cechują mnie...

duże zdolności adaptacyjne, otwartość i kreatywność. Aktywnie reaguję na zmiany w swoim otoczeniu. Staram się dostrzegać całą gamę dostępnych rozwiązań, nie myślę rutynowo.
Jestem nastawiony na współpracę w grupie, gotowość rozważenia i wykorzystania pomysłów innych ludzi. Sprawdzam się w zajęciach, gdzie praca wymaga ode mnie szybkiego radzenia sobie w wielu różnych i zmieniających się sytuacjach.

Istotna jest dla mnie

możliwość wykonywania pracy o niebanalnym charakterze, przy jednoczesnym posiadaniu szerokich uprawnień i odpowiedzialności. Lubię uczestniczyć w kreatywnych, różnorodnych przedsięwzięciach, będących szansą nabycia nowej wiedzy i umiejętności, a zarazem dające możliwość wywierania sprawczego wpływu na bieg wydarzeń. Nie obawiam się pełnienia roli lidera w nowych, dynamicznie rozwijających się dziedzinach i przedsięwzięciach.